فیزیک دوم دبیرستان فصل 2 سرعت متوسط و لحظه ای

حجم فایل : 2.8 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 24
بنام خدا فیزیک دوم دبیرستان
فصل 2(سرعت متوسط و لحظه ای) حالا كه جا به جائي را شناختيم با كميت مهم حركت كه همان سرعت است آشنا ميشويم و در ابتدا سرعت متوسط را تعريف ميكنيم.

سرعت سرعت متوسط يك كميت برداري است چون و چون يك كميت برداري است و از آنجائي كه هيچ موقع منفي نمي شود ، بردار سرعت متوسط و جا به جائي همواره هم جهت هستند و يكاي سرعت متوسط ميباشد.
نسبت جا به جائي متحرك به مدت زمان جا به جائي را سرعت متوسط متحرك ميگويند. سرعت متوسط آيا سرعت متوسطي كه تعريف كرديم همواره با آن چه در زندگي روزمره به عنوان سرعت متوسط ميشناسيم يكسان است؟ مساله شناگري طول يك استخر 50 متري را در يك دقيقه طي ميكند و همين فاصله را در 1/5 دقيقه برميگردد. سرعت متوسط او در كل مسير چند متر بر ثانيه است؟ مساله مساله تست محاسبه ي سرعت متوسط به كمك نمودار مكان – زمان
شيب خطي كه دو نقطه از نمودار مكان – زمان را به يكديگر وصل ميكند همان سرعت متوسط متحرك است.


نكته: شيب خطي كه دو نقطه از نمودار مكان – زمان را به هم وصل ميكند برابر با سرعت متوسط بين دو نقطه است. در شکل روبرو سرعت متوسط در بازه ی صفر تا 5 ثانیه را بیابید . مساله تذکر اگر متحرکی مسیر مستقیم را در چند جابجایی متوالی با سرعت های متفاوت طی کند و فاصله ی زمانی حرکت متحرک در هر مرحله باشد ، سرعت متوسط در کل حرکت از رابطه ی زیر بدست می آید :


کل یعنی کل مدت حرکت و کل یعنی کل جابجایی متحرک . تست متحرکی در یک مسیر مستقیم فاصله ی بین دو نقطه را با سرعت ثابت و بقیه ی مسیر را با سرعت ثابت طی می کند . سرعت متوسط در طول مسیر چند متر بر ثانیه است ؟
1) 12 2)18 3)16 4)15 ارائه ي چند فرمول تستي براي حل اين نوع مسائل اگر متحرکی روی خط راست جابه جایی ها را با سرعت های به دنبال هم انجام دهد و زمان جابه جایی هم با هم برابر باشند سرعت متوسط در کل مسیر از رابطه زیر بدست می آید. سرعت لحظه ای متحرک می گویند. پایان...